INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Požarni detektori

Po svojim karakteristikama detektor sistema dojave požara, prijemom i obradom podataka vrši kontrolisanjem parametara (dim, toplota, emisija svetlosti). Preko svojih ulaza, senzor prihvata podatke za određene parametre koji prolaze kroz senzorski osetljivi element, i zauzvrat pretvara vrednost parametara u električni signal. Dobijeni signal se koriguje i pojačava, lociran u detektoru i napaja se kroz sam element.

Važne karakteristike detektora je njegova osetljivost. To pokazuje da će minimalna vrednost kontrolisanog parametra, izazvati aktiviranje detektora.

Druga važna karakteristika detektora je čuvanje svog prostora (m²). Ovo je oblast koja štiti detektor, na nosaču, na velikim visinama, kao vatru u tačkama ove oblasti, detektor treba da radi u unapred utvrđenom vremenskom periodu.

Vrste detektora

Postoje različiti kriterijumi, po kojima se vrši klasifikacija detektora, najvažniji su:

Prema kontrolisanju parametara    

dimnooptički, temperaturni (termički), detektori plamena i multisenzorski (kombinovani)

  Konvencionalni Adresabilni
Dimnooptički detektori SLR-E3N ALG-EN
Temperaturni detektori    
Termodiferencijalni DCD-AE3 ACB-E
DCD-CE3 ACB-EW
sa fiksnom temperaturom DFJ-AE3  
DFJ-CE3  
vodootporni DFG-60E  
Kombinovani detektor   АСА-Е
Detektor plamena    
ultravioletni HF-24  
infracrveni IFD-E  
infracrveni eksplozivno otporni IFD-E(Exd)  
infrcrveni samosigurni IFD-E(IS)

 Prema konfiguraciji

Tačka, više tačaka i linearni.U širokoj su upotrebi tačkasti detektori, koji vrše kontrolu određenog parametra, u neposrednoj blizini određene tačke (senzora). Više tačkasti detektori kontrolišu parametre u neposrednoj blizini do nekoliko ili mnogo fiksiranih tačaka (aspiracioni sistemi). Linearnoi detektori otkrivaju vatru duž neprekidne linije (detektori zraka,termoosetljivi kablovi).

Tačkasti detektori

Linearni detektori

Aspiracioni detektori

Sa specifičnom primenom:

Za upotrebu na brodovima

Konvencionalni dimnooptički detektor za korišćenje na brodovima SLR-E3M

Konvencionalni termodiferencijalni detektori za korišćenje na brodovima DCD-AE3M

Konvencionalni termodireferncijalni detektori za korišćenje na brodovima DCD-CE3М

Za upotrebu u eksplozivnim sredinama

Konvencionalni termodiferencijalni detektori eksplozivno otporni DCD-1E-IS

Konvencionalni eksplozivno otporni, infracrveni detektori plamena IFD-E(Exd)

Konvencionalni eksplozivno otporni infracrveni plameni detektor IFD-E(IS)

Prema uslovima merenja kontrolisanih parametara – maksimalni i diferencijalni. Maksimalni detektori reaguju na prelaznu vrednost parametara unapred definisanu promenljivu veličinu (nivo/prag reagovanja). Parametar može da bude dim, temperatura i dr.Diferencijalni (stopa rasta) javljači požara, reaguju na brzinu odziva promene kontrolisanog parametra,t.j. ako u određenom vremenskom periodu se temperatura promeni brzo, u odnosu na predodređenu. Diferencijalni temperaturni (t.j. termodiferencijalni) detektori po standardu imaju zadati prag i nivo rada. U novije vreme se kombinuju dva principa merenja parametara, koje kontrolise senzor.

U zavisnosti od vrste izveštaja na centrali – detektori sa dva stanja, detektori sa nekoliko stanja i analogni. Prvi tip detektora su karakteristični za konvencionalne sisteme, а treći tip – za adresabilne sisteme dojave požara. Detektori sa nekoliko stanja mogu biti, konvencionalni i adresabilni. Analogni detektori električni signal pretvaraju i šalju   u digitalni oblik.

Prema mogućnosti povratka u normalno stanje - povratni i nepovratni. Najčešće detektori se vraćaju u prvobitno stanje iz kontrolne table prekidanjem ili obrtanjem polariteta energije. Пример за невъзстановяем детектор е термокабела със стопяеми елементи.

Sa razvojem tehnologije oni su se konstruktivno poboljšavali, tako je postalo moguće ugrađivanje upozorenja u detektore. Kao rezultat toga je podignuta njihova osetljivost, tako da su otporniji na uticaj uznemiravajućih faktora.

Kombinacija detektora različitih tipova unutar sistema dojave požara ili korišćenje detektora sa više senzora, omogućava kontrolu više dešavanja koji se odnose na požar,a to je jedan od najvažnih faktora efikasnosti sistema dojave požara.