INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA
 

 

Dimnooptički detektor
uredjaj koji se koristi da upozori ljude u zgradi o pojavi požara, pre nego što se on proširi, preteći da ugrozi prisutne ili onemogući gašenje. Pri detekciji dima detektor daje komandu požarnoj centrali, koja aktivira alarm svetlosnu i zvučnu signalizaciju . Postoje dva tipa dimnooptičkih detektora: fotoelektrični i jonizajući. Fotoelektrični dimnooptički detektori koriste celiju osetljivu na svetlost na jedan od dva načina. U prvom tip, izvor svetlosti, npr.,  malo spot svetlo, prouzrokuje da fotoelektrična ćelija generiše struju koja drži alarmno kolo otvoreno, dok vidljive čestice dima ..


Ručni požarni javljači

Ručni požarni javljači (ručni javljači) su obavezan element svakog sistema za dojavu požara. To su uređaji sa najvišim prioritetom i pri njihovoj aktivaciji sistem automatski prelazi u alarmni režim. Iz tog razloga za konvencionalne sisteme ručni javljači se montiraju u posebnoj zoni.

Aktiviranje ovih uređaja je pritiskom na dugme ili plastičnu pločicu, koja se nalazi na prednoj strani. U nekim modelima javljač je opremljen staklenom pločicom, koja treba da se slomi, da bi se aktivirao alarm. Staklo u ručnim javljačima je napravljeno od materijala koji ne prouzrokuje posekotine. Najčešće se koristi ručni požarni javljač sa plastičnom pločicom, koja se posle aktivacije može vratiti u početni položaj pomoću specijalnog ključa.

Ovi uređaji SDP mogu da budu opremljeni i sa LED indikatorom koji pokazuju status. Adresabilni ručni javljači su sa ugrađenim mikroprocesorom, a takođe postoje i modeli sa ugrađenim izolatorom kratkog spoja. U praksi se koriste i ručni javljači dizajnirani za posebne namene – eksplozivnootporni, vodootporni i dr.

Moduli

Za proširenje sistema za dojavu požara koriste se različiti moduli. Proširenja se mogu dodavati kako u adresabilnim, tako i u konvencionalnim sistemima kod kojih je mnogo više ovih opcija za proširenja.

Veći deo ovih modula su ulazni koji pružaju mogućnost dodavanja u sistem uređaja za nadzor i status. Drugi tip modula su izlazni, opremljeni relejnim kontaktima, sa kojima se mogu upravljati različiti izvršni uređaji. Moduli mogu da budu i kombinovani sa dve funkcije (status i upravljanje), i ukljucuje istovremeno ulaze i izlaze (ulazno-izlazni модули).

Moduli se mogu integrisati sa požarnim centralama ili se mogu postavljati na požarnoj petlji. U konvencionalnim sistemima najčešće se koriste moduli za požarne centrale (različiti tipovi). Adresabilni sistemi koriste i module za centralu, i module koji se postavljaju na adresabilnu petlju.

Adresabilni moduli najčešće se koriste za:

-          dodavanje konvencionalnih detektora u petlju;

-          dodavanje sirena;

-          povezivanje sa drugim uređajima, kao što su magnetni držači za vrata, napajanja i dr.;

-          kontrolu uređaja i sistema;

 

Značaj ovih modula u proširenja SDP je veliki. Oni smanjuju trošak kabliranja, a pri dodavanju za konvencionalne sisteme javlja se velika usšteda u odnosu na primenu adresabilnih sistema .

Svetlosni signalizatori se koriste u SDP za vizuelnu signalizaciju požara, kao i za ukazivanje pravca evakuacije, naročito prilikom velikog zadimljavanja. Uređaji sa fleš ili strob lampama razlikuju se načinu emitovanja svetlosti. Neki od ovih uređaja su konstruisani za spoljnu montažu, a mogu da budu korišćeni i za panik rasvetu prilikom nestanka mrežnog napajanja, zbog posledice izbijanja požara.

Svetlosni indikatori prikazuju alarmno stanje konkretnog detektora i najčešće se koristi u konvencionalnim SDP, u kojima se ne može odrediti tačno mesto požara. Oni se povezuju na poseban detektor. Najčešće se koristi standardna dioda sa niskom potrošnjom, ali ima i modela veće snage. Ovi indikatori nalaze primenu i u velikim adresabilnim sistemima za dojavu požara kao dodatna i potvrdna indikacija, iako većina adresabilnih detektrora imaju jednu ili više malih dioda.

Definicije Sistema Dojave Požara SDP

Adresabilni sistem je sistem gde signali sa svakog detektora i/ili ručnog javljača su pojedinačno identifikovani od strane požarne centrale.

Požarni alarm je upozorenje o izbijanju požara, prouzrokovano od korisnika ili automatskog uređaja.

Alarm monitoring centar je centar sa stalnim prisustvom ljudi, obično je usluga pružena od neke komercijalne organizacije, gde operateri po prijemu požarnog alarma reaguju i pružaju servis.

Analogni sistem je sistem dojave požara gde detektori na svom izlazu daju signal u odnosu na vrednost detektovane pojave požara.

Automatski sistem za dojavu požara je požarni alarmni sistem koji se sastoji od komponenti za automatsku detekciju požara koje iniciraju požarni alarm, i druge utvrđene akcije. Sistem može sadržati i ručne javljače.

Linijski detektor A tip dimnooptičkog detektora, koji detektuje dim kada se nađe u polju infracrvenog svetla između prijemnika i predajnika .

Konvencionalni požarni sistem se sastoji od požarne centrale povezane sa određenim brojem linija (zona) sa detektorima dima, temperature i ručnih javljača , kao i linija sa sirenama. Centrala ima određeni broj zonskih ulaza za detektore i ručne javljače, i najmanje dve linije za signalizaciju.

Kritična putanja signala - Sve komponente i međuveze između svake tačke sistema (ručni javljači i detektori) i svih alarmnih uređaja.

Upozorenje greške je automatska indikacija u vidu audio i/ili svetlosnog signala koji prikazuje pojavu greške u sistemu.

Uređaji za kontrolu i indikaciju požarnog alarma su kombinacija uređaja za kontrolu i uređaja za indikaciju.

Uređaji za kontrolu požarnog alarma su uređaji koji, po prijemu požarnog signala, kontrolišu davanje alarmnog signala ka nekom od navedenih uređaja:

(a) požarna sirena
(b) uređaji za indikaciju
(c) uređaji za prenos signala ka drugim uređajima za kontrolu.

Požarni alarmni uređaj je komponenta sistema koja se koristi da da upozorenje o požaru, obično kao zvuk ili vizuelnu signalizaciju.

Uređaji za indikaciju požarnog alarma su deo požarnog sistema, locirani u štićenoj oblasti, koji daju indikaciju o požarnom alarmu ili alarmnu greške primljenu od požarne centrale.

Uređaji za daljinsku indikaciju su deo požarnog sistema koji prikazuju status štićenog objekta, od mesta pojave požarnog ili alarma greške.

Požarna sirena je komponenta sistema dojave požara koja proizvodi zvučno upozorenje za požar.

Požarni alarmni sistem je sistem fiksnog aparata koji daje zvučni i/ili svetlosni požarni alarm, a takođe može aktivirati i druge akcije.

Prenosni link požarnog alarma je električno kolo za slanje požarnog signala i signala greške od štićenog objekta do centralnog monitoringa ili kontrolne sobe.

Sistem dojave požara je sistem fiksnih uređaja, koji su deo sistema automatske dojave, u kome požarni detektori, kontrolna oprema i oprema za indikaciju se koristi za automatsku detekciju požara i inicira druge definisane akcije.

Požarni detektor je uređaj koji daje signal kao odgovor na promenu ambijentalnih uslova i blizini polja detekcije detektora, za vreme požara.

Požarna tačka je lokacija gde je postavljena oprema za detekciju, uključujući ručne javljače i uredjaje za upozorenja, uredjena tako da obezbedjuje objekat po potrebi korisnika.

Požarne procedure su kolektivne i individualne akcije koje trebaju da se sprovedu, kao deo mera predostrožnosti od strane korisnika zgrade ili drugih struktura kako bi se izbegla opasnost od požara za ljude i objekte.

Požarna zaštita je projektovan sistem i oprema u zgradi ili bilo kom objektu sa rizikom, koja smanjuje opasnost pojave požara, detektuje i gasi požar.

Požarni signal je alarm požara Fire signal is an alarm of fire originated by an automatic device, given audibly and/or visibly.

Heat detector is a form of fire detector which responds to an increase in temperature.

Ionisation smoke detector is a smoke detector which responds when smoke, having entered the detector, causes a change in ionisation currents within the detector.

Lantern Light A construction standing above the surface of a roof designed to provide light to the space below.

Manual fire alarm call point is a device for the manual operation of an electrical fire alarm system.

Manual fire alarm system is a fire alarm system in which the alarm system is initiated manually.

Mimic diagram is a topographic representation of the protected premises carrying indicators for each sub division so that the indicators of the fire alarm system can be rapidly related to the layout of the premises.

Phased evacuation System of evacuation in which different parts of the building are evacuated in a controlled sequence rather than all at once.

Photoelectric smoke detector is a form of fire detector having a photoelectric cell which responds when light is absorbed or scattered by smoke particles.

Point fire detector is a form of fire detector which responds to the phenomenon detected at a fixed point.

Smoke detector is a form of fire detector which responds to particular combustion products.

Soft addressing allows the control panel to assign an address to each device automatically instead of it being done manually.

Self learn mode allows a totally unprogrammed system to function immediately power and battery are connected (without the need for device related text). The control panel will interrogate each device and assign an address (soft addressing). Manual zone allocation allows the installer to split the devices into zones.

Short circuit isolator Component in an addressable system that is able to isolate a detection loop at both sides of a short circuit, minimising the loss of communication.