INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Uvod i opšta primena>>

Sistemi za dojavu požara – priroda, namena i princip delovanja

U modernoj fazi razvoja društva jednako se i povećavaju i opasnosti od požara. Razlozi za to su raznovrsni: masovna upotreba sintetičkih i opasnih materijala u proizvodnji i svakodnevnom životu, velike brzine i temperature u toku industrijskih procesa, nemogućnost vizuelne detekcije požara u početnoj fazi.

Gubici prouzrokovani požarom mogu biti veliki, čak i u malim požarima. Često zajedno sa materijalnim gubicima mogu se desiti i ljudske žrtve, ili opasnost po zdravlje ljudi. Sve ovo ukazuje na potrebu da se smanji rizik pojave i širenja požara, upotrebom tehničkih sredstva za detekciju, kontrolu i suzbijanje vatre.

Sistemi za dojavu požara (SDP) su efikasan i siguran način za automatsku, ne slučajnu detekciju, uz pomoć koje se smanjuje vreme za otkrivanje i gašenje požara. Krajnji rezultat upotrebe SDP je značajno smanjenje gubitaka i mogućnosti povređivanja ljudi.

Sistem za dojavu požara (SDP) je automatski sistem, čija je namena da otkrije požar u početnom stadijumu, da aktivira alarmnu signalizaciju za evakuaciju ljudi koji se nalaze u objektu, da pošalje alarmni signal za požar u nadzorni centar i da aktivira sisteme za gašenje i druge zaštitne uređaje. Prve dve funkcije sistema su obavezne, a poslednje dve mogu i da se ne koriste.

Elementi sistema za dojavu požara >>

Tipovi sistema za dojavu požara >>