INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Protivpožarne centrale

Centrala (požarna centrala) je jedna od komponenti Sistema dojave požara, čija je funkcija da obezbedi rad ostalih elemenata sistema. Prima i obrađuje signale uređaja za detekciju požara, utvđuje oprerativne modove, zvučno svetlosne signalizacije, a takođe može da obavesti kontrolni centar o alarmnom stanju i skladišti takve informacije.  Putem specijalno dizajniranog Software-a, centrala može da bude konfigurisana da reaguje na preopredeljen način i da izvršava specifične funkcije начин и да изпълнява специфични функции pri nastalaim događajima. ... više informacija

 Savremene centrale podržavaju različite karakteristike od kojih su neke obavezne sa sve centrale. Postavljanje različitih opcija je jedini i osnovni faktor, koji centrale za detekciju požara koriste za ispoljavanje u različitim veličinama objekta, što je i glavno sredstvo za povećanje konkurentnosti. Centrale se mogu podeliti na dve grupe u zavisnosti od tipa sistema, za koji su projektovane:

Konvencionalni požarne centrale

Analogno adresabilne požarne centrale

Ripiteri

Paralelni tablo/ripiteri su dizajnirani da šalju signal o funkcionalnoj ispravnosti sistema , za svaki trenutak, kao povratnu informaciju ka centrali. Za razliku od centrale, ripiteri ne mogu da budu povezani na požarne module, jer ne podržavaju konvencionalne zone/adresabilne petlje.

Upotreba ripitera omogućava centrali da dobije informaciju o dodatnim tačkama protivpožarnog sistema,koje daju informaciju o celokupnom sistemu dojave požara i eventualno izvšri kontrolu nad njim. Oni imaju nižu cenu od požarnih sentrala i samim tim predstavljaju ekonomičnije rešenje u odnosu na centrale. ...više informacija

K3200 Конвенционални ripiteri za Kentec K3000

Ripiteri Sigma CP-R

Ripiteri za adresabilne centrale Syncro/Syncro AS

Ripiteri za NSC

Tačkasti paneli

To je poseban vid panela/centrala, preko kojih se pravi vizuelizacija stanja alarmnog sistema i ukazuje na tačno stanje mesta/tačke alarmnog događaja.

Ovo je omogućeno pomoću specijalne arhitektonske osnove, opremljeni LED indikatorima gde se nalaze montirani uređaji za detekciju požara. Indikator svetli crvenom bojom u slučaju požara i u slučaju kvara u sistemu - u žutoj boji. Neki tačkasti paneli omogućavaju da se indikatori konfigurišu pomoću softvera tako da mogu da rade pod određenim uslovima.

Tačkasti paneli Kentec

Tačkasti paneli NSC