INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Uvod i opšta primena>> Komponente sistema dojave požara>> Tipovi sistema dojave požara>>

Tipovi sistema dojave požara

Postoje dva osnovna tipa sistema dojave požara: konvencionalni i adresabilni

Konvencionalni sistemi – Kablovski vod iz centrale se završava u konačnom elementu (end of line) , krajnji otpornik.Na kablovski vod se povezuju detektori i ručni javljači. Na ovaj način organizovane kablovske linije se nazivaju konvencionalne zone (conventional zones).

Adresabilni sistemi – kablovska linija koja povezuje različite elemente počinje u centrali i u centrali se završava. Linije adresabilnog sistema se nazivaju petlje ili krugovi. (loops). Glavna prednost ovih sistema je omogućeno davanje individualne adrese svakom od elemenata u petlji i daju potpunu identifikaciju svakog od uređaja.

Prednosti adresabilnih sistema u odnosu na konvencionalne:

-          Omogućavaju precizno praćenje i brzo otkrivanje(pozicioniranje) požara preko individualne adrese uređaja;

-          Protok informacije u oba pravca о  - od centrale do alarmno/signalnog uređaja i nazad. Od ostalih prednosti,u odnosu na konvencionalne sisteme, omogućeno je kontinualno praćenje statusa svakog uređaja koje omogućava praćenje radne sposobnosti svakog uređaja sve do oštećenja kabla. ;

-          Omogućava smanjenje dužine kablova prilikom projektovanja sistema, upotreba manjih i optimalnih dužina kablova u odnosu na konvencionalne sisteme;

-          Skladištenje i snimanje informacija o statusu uređaja u sistemu;

-          Mogućnost ugradnje konvencionalne grupe elemenata, uz korišćenje adresabilnih zonskih modula i na taj način se vrši ušteda kablova;

Sistem, se naziva inteligentnim, ukoliko ima mogućnost prikupljanja većeg broja informacija o alarmnim stanjima. To je vid specijalnih adresabilnih sistema и, gde kontrolna mikroporocesorska tabla kontrolise vrednosti uređaja, u skladu sa utvrđenim algoritmima, koji pomažu da se znatno smanji broj lažnih alarma. Statusi analognih detektora mogu biti sledeći: normalno stanje,neophodno održavanje,greške, pre alarma, alarm itd. Inteligentni sistemi imaju mogućnost istovremenog i neprekidnog obrađivanja više signala, uzimajući u obzir veći broj signalinih karakteristika (energija, amplituda, brzina promene i dr.)

Važan način za olakšavanje metode lokalizovanja požara i evakuacije ljudi, se sastoji u grupisanju uređaja u linijama (konvencionalne ili adresabilne). Metod grupisanja uređaja u linijama (konvencionalni ili adresabilni) u određenim momentima omogućava razdvajanje objekta na odgovarajući broj pod objekata. Za svrhu evakuacije, preporučuje se da su požarne zone odvojene u posebne požarne sektore (delovi zgrade, prostorije otporne na vatru, građevinski objekti). Pri podeli objekta na više broja zona, požar se otkriva brzo i lako. Aktiviranje zone u sistemu se kiontrolise pomoću svetlosnih indikatora i svetlosnih signala pomoću LED indikatora. Pri konfigurisanju zona treba uzeti u obzir činioce kao što su podovi, putevi evakuacije,stepeništa i dr.

Kod konvencionalnih sistema aktivacija uređaja iz zona daje indikaciju centrali za aktivaciju celog područja,bez navođenja koji je uređaj aktiviran. Zbog toga se u ovoj vrsti sistema preporučuju ručni detektori i detektori koji su konfigurisani u odvojenim zonama. Preporuka je da se ne povezuje više od 32 uređaja po zoni - ograničenje, tako maksimalno zaštićeno područje, i neuspeh jednog ili više detektora ne utiče značajno na performanse celog sistema.

<< Elementi sistema dojavee požara