INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Uvod i opšta primena>>Elementi sistema za dojavu požara>>

Elementi sistema za dojavu požara

Prijemni elementi – primaju informacije iz okruženja (ulazni parametri). Postoje dva vida: automatski (detektori) i ručni (ručni javljači). Detektori reaguju na neke od pratećih fizičko hemijskih pojava (temperatura, dim, plamen) i pretvaraju ih u električni signal, а ručni javljači daju mogućnost mehaničkog aktiviranja sistema od strane korisnika.

Među elementi – obrađuju, analiziraju i koriguju dolazne informacije od prijemnika. Ovi elementi se obično nalaze u samim uređajima.

Izvršni elementi – pretvaraju električne signale, dobijene od među elemenata, u neelektričnu energiju (aktiviraju sirene, elektromagnetne brave i dr.). U ovu grupu spadaju požarne centrale.

Elementi SDP su najčešće povezani kablovima (dvožilnim i četvorožilnim), i služe za napajanje i komunikaciju. Prepoznavanje statusa detektora se bazira na promeni struje na liniji. Komponente sistema mogu da komuniciraju i preko radio talasa – na ovaj način rade bežični sistemi za dojavu požara.

Na elemente sistema deluju različite smetnje i drugi faktori (šumovi i ostalo), koji mogu da spreče normalan rad sistema i da prouzrokuju lažne alarme. Savremeni SDP daju mogućnost  da se maksimalno ograniči uticaj ovih faktora.

<< Uvod i opšta primena                                Tipovi sistema za dojavu požara >>