ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Адресируеми пожароизвестителни системи>> Адресируеми пожароизвестителни контролни панели Syncro AS Listec

Адресируеми пожароизвестителни контролни панели серия Syncro AS Listec

Описание и технически характеристики

Серията Syncro AS Listec включва адресируеми пожароизвестителни пълнофункционални контролни панели с отворен протокол, използващи модерна микропроцесорна електроника за осигуряване на гъвкава система с висока надеждност и интегрираност. Подходящи са за малки или средно големи обекти и са съвместими с  рипитери от серия Syncro.

Контролните панели Syncro AS се предлагат с 1 или 2 адресируеми кръга с 3 различни протокола за комуникация на световно известните производители на пожароизвестителни устройства Hochiki, Apollo и Argus Vega. В зависимост от избрания протокол, един кръг може да поддържа различен брой адресируеми устройства - до 127 за Hochiki, до 126 за Apollo и до 240 за Argus Vega.

Контролни панели Syncro AS Listec предоставят възможността контролер Listec SCU800 да бъде свързан директно към аналоговия адресируем контролен панел Syncro AS Listec и да предоставя детайлна информация за активираните елементи от линейния термочувствителен кабел. Това включва разположението на зоните, адресните номера и 40 символно описание за местоположението за всеки елемент на кабела.

За всички елементи на термочувствителния кабел могат да бъдат индивидуално зададени действия и активациии на изходите на контролния панел, както за останалите „входни” устройства за системата.

Syncro AS Listec панелите се предлагат с един или два адресни кръга с поддръжка на Apollo, Argus Vega или Hochiki протоколи.

Контролни панели от тази серия могат да бъдат свързвани в мрежа само с контролни панели от същата серия, но не и с  Syncro или Syncro AS, чрез мрежова платка K555. В мрежа могат да бъдат свързани до 64 контролни панела.

Syncro AS Listec  поддържа всички разширителни модули свързващи се по серийният бъс към  Syncro панелите като рипитерни панели Syncro View, 16-канален входно-изходен модул, релейните платки, сиренни плати и платки за конвенционални зони за осигуряване на до 300 напълно програмируеми точки. 16 зонова LED индикация се предлага стандартно, като панела поддържа до 500 софтуерни мрежови зони, както стандартните Syncro панели.

 Syncro AS Listec  се доставят и програмират чрез специална модифицирана версия на Loop Explorer

 

Стандартните характеристики на панелите от серията са:

 • 16-зонови LED индикатори

 • самостоятелно захранване 3A

 • 5 програмируеми входа

 • 3 програмируеми релейни изходи

 • широк графичен дисплей

 • часовник с реално време

 • памет до 500 минали събития

 • компактна и стилна кутия

 • превключвател за ръчно управление

 • свързване в мрежа с други контролни панели от серията Listec и рипитери

 • напълно програмируеми чрез улеснено меню или софтуер Loop Explorer

 • голямо разнообразие от разширителни модули

 • регулиране на чувствителността и автоматична компенсация на замърсявания

 • възможност за блокировки

 • 3 нива на достъп

Технически характеристики:

Брой адресни кръга 1 или 2
Дисплей графичен 240 x 64 пиксела
Поддържани протоколи Apollo, Argus Vega или Hochiki
Спомагателно 24V захранване 500mA
Ток на кръга 400mA на кръг
Програмируеми входове 5
Програмируеми релейни изходи 3
Стандартни  входове Alert, Evacuate, Silence, Reset, Fault
Ток от вграденото захранване 3A
Сиренни изходи 2 бр.(1A)
Серийни портове 4 (Принтер+I/OРазшител +PC/Listec + Мрежа)
Брой пожарни зони 500
Зонови индикатори 16
Памет 500 събития
Възможност за заключване на кутията Да
Рипитри по сериен бъс
Програмируеми входно/изходни модули по сериен бъс  стандартно до 304 точки
Съвместим със Syncro мрежата Не
Syncro базиран потребителски интерфейс Да
Съвместим с  Syncro GUIDE графичен софтуер Не
Loop Explorer Software Да, специфична версия 

Контролният панел Syncro AS Listec дава светлинна индикация за Включена система, Пожар, Предварителна аларма, Сигнализация за обозначаване на маршрут при пожар, Тестов режим, Заглушаване на зумера, Заглушаване на сирените, Активирано закъснение, Индикация за подтиснати събития, Общо деактивиране, Обща неизправност, Неизправност в захранването/ сиренните изходи/ конфигурирането и зонални индикатори.

За всяко детекторно устройство има текстово съобщение с до 40 знака, което се появява на дисплея при настъпило събитие. Текстовото съобщение включва тип, зона и местоположение на устройството и подпомага локализирането му.

Препоръчва се използването на изолатори на късо съединение по кръга през максимум 30 устройства. На адресируемите основите-сирени не е необходимо да се задава адрес в интервала 1-127, тъй като те се адресират автоматично при инициализацията на панела чрез прибавяне на 127 към адреса на детектора, към който са свързани. Всички други устройства могат да се адресират с помощта на ръчен програматор.

Към серийния RS-485 порт на Syncro AS могат да бъдат добавени до 32 входно-изходни модули и до 15 пълнофункционални рипитери Syncro View. Към допълнителния изход 24V могат да се свържат допълнителни входно-изходни модули или устройства.

Контролният панел извършва калибриране на системата на всеки 24 часа. Всяко детекторно устройство, което при всекидневната процедура за калибриране надвиши 85% от определения от производителя работен лимит, се добавя към менюто на “замърсените” устройства. Това дава информация на потребителя кога да извърши рутинната поддръжка на системата.

В нормални условия свети зеленият индикаторът за включена система. При откриване на пожар, се включват общия и някой от зоналните пожарни индикатори, а на дисплея излиза текстово съобщение с адреса на активираното устройство. Включват се зумера, сирените, релетата за пожар и локалните релета.

Ако в системата има неизправност, жълтият индикатор General Fault ще започне да премигва, могат да се включат и други светодиодни индикатори за вида на неизправността, а на дисплея излиза текстово съобщение. Релето за неизправност и наблюдаваният изход O/P ще бъдат активирани, а вграденият в таблото зумер ще издава непрекъснат сигнал. Панелът разполага и с вътрешни индикатори за обозначаване на неизправности.

Детекторите могат да генерират предварителна аларма за предупреждение за бавна промяна в аналоговите им стойности, което може се дължи на тлеещ огън. При предварителна аларма ще се включат индикатора за предварителна аларма и зумера, а адреса и мястото на източника на предварителна аларма ще бъдат указани върху дисплея.

Даден входен сигнал в системата може да бъде конфигуриран за генериране на събитие евакуация или тревога, при което източника ще бъде показан върху дисплея, а вграденият зумер ще издава непрекъснат сигнал. При събитие за евакуация ще се включат двата индикатора за пожар, а сирените ще издават непрекъснат сигнал. При събитие за тревога всички сирени ще издават сигнал през интервал от 1 секунда.

Конфигуриране

Контролният панел може да бъде конфигуриран автоматично или ръчно (чрез бутоните за програмиране върху панела или чрез конфигурационната програма Loop Explorer).

Автоматичното конфигуриране на панела се осъществява чрез инициализация на устройствата, включени в системата. При него входовете, изходите и адресируемите устройства ще се конфигурират в съответствие с фабричните настройки на панела, които съответстват на изискванията на стандарта EN-54.

Syncro AS панелите предлагат широки възможности за контрол на инсталации, оборудване и сирени чрез конфигуриране от 2-ро и 3-то ниво на достъп или използване на конфигурационна програма Loop Explorer. Програмирането от самия панел се извършва чрез менюто за конфигуриране и се изисква парола.

Ниво за достъп 1

От това ниво потребителят може да контролира системата чрез следните бутони, разположени върху лицевия панел:

Проба на лампите (Lamp Test) - за тестване на индикаторите върху панела;

Изключване на зумера (Silence Buzzer) – изключва непрекъснатата сигнализа­ция на вградения зумер и задейства индика­тора за изключване на зумера;

Повече пожари (More Fires) и Повече събития (More Events)-  използват се за разглеждане на подтиснати събития;

Помощ (?) - за допълнителна информация на текущото състояние на системата и съвет за препоръчително действие.

Ниво за достъп 2

За влизане в ниво за достъп 2 се изисква задействане на Enable control ключа или въвеждане на парола. В това ниво може да се направи преглед на компонентите на системата, да се деактивират устройствата в алармен режим, да се зададат блокировки, да се тества системата и да се настрои времето. Възможно е да се зададат блокировки на зони, на адрес, на сирени и на изходите. За преглед на менюто и въвеждане на парола се използват навигационните бутони. Активни на това ниво са следните бутони:

Изключване на алармената сигнализация/потвърждение (Silence Alarm/Acknowledge) - използва се за изключване на всички сирени. В случай че на сирените е зададено закъснение ще светне индикатор “Активирано закъснение по време” (“Delay Active”);

Повторно включване на аларма (Resound Alarm) - дава възможност за повторно задействане на изключени сирени;

Връщане в изходно положение (Reset) - използва се за изчистване на сигнали за аларма и връщане в нормално състояние на системата.

Ниво за достъп 3

Ниво на достъп 3 позволява много по-висока степен на контрол от ниво 2: преконфигуриране, задаване на закъснения, блокировки и разглеждане на логът със събития. Достъп до него трябва да имат само ограничен кръг хора. За влизане в това ниво се изисква въвеждане на парола посредством навигационните бутони. В това ниво на достъп инсталаторът може да направи промени по конфигурацията на системата, добавяне, премахване на елементи от кръговете, задаване на закъснения и т.н. За да се дада възможност за запаметяване на промените, трябва да е включен превключвателят Write Enable, разположен в задната част на лицевия панел. След извършване на преконфигурирането на фабрично зададените настройки, превключвателят се връща в изходно положение.

 

Продуктови варианти

Контролните панели Syncro AS Listec се предлагат с 1 или 2 адресируеми кръга. Кутиите М3 позволяват използването на комуникационен модул (модем) или вграден термопринтер. Моделите H80161M2 и H80162M2 се предлагат и с възможност за вграждане. Налични са следните модели:

Модел

Брой зони

Брой кръгове

Принтер

Консум. сиренен изход

LTH80161 M2

16

1

Не

385 x 310 x 90

LTH80161 M3P

16

1

Да

385 x 310 x 90

LTH80162 M2

16

2

Не

385 x 520 x 110

LTH80162 M3P

16

2

Да

385 x 520 x 110

Указания за проектиране и монтаж

Ръководство за инсталация и работа с контролни панели Syncro AS

Съвместими продукти

Адресируеми устройства

Според избрания протокол за комуникация, контролните панели Syncro AS са съвместими с всички адресируеми устройства на Hochiki, Аpollo и Argus Vega, в това число детектори, ръчни бутони, адресируеми модули и сирени.

Рипитерни панели

Рипитери Syncro View

Разширителни модули

 

Приложими документи

ISO 9001:2000 на производител

Сертификати: EN54

Експертно заключение от НСПАБ

Продуктова брошура