INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

 Požarni centrale i ripiteri>>

Požarne centrale

Požarna centrala je sastavni deo sistema detekcije i dojave požara, koja je namenjena za napajanje i kontrolu rada ostalih elemenata istog sistema. Prima i vršu obradu signala dobijenih od strane ostalih elemenata u sistemu, uspostavlja režim rada, upravlja zvučnom i svetlosnom signalizacijom, a takođe može da daje informaciju o alarmu sa udaljenih pozicija centara i da sakuplja informacije o događajima  Pomoću specijalizovanog software-a, centrala može da bude konfigurisana da reaguje na podešen način i da vrši predefinisanim funckije na osnovu događaja.

Centrale se napajaju iz mreže, ali zahtevaju i dodatni izvor energije, koja osigurava rad sistema prilikom nestanka električne energije. Najčešće se obezbeđuje sa dve akumulatorske baterije od 12V. Dodatno napajanje može da se smesti u kućište centrale, ili da bude konfigurisana kao samostalna jedinica, koja je pogodnija za vece sisteme zbog ukupne potrošnje.

Pri radu centrale postavljena su 4 nivoa pristupa, davanjem даващи različitih prava pojedinim operaterima za kontrolu,konfigurisanje i promene prava podešavanja sistema.Nivo pristupa 1 je sa najmanje prava, а na nivou 4 su dozvoljene sve operacije. Ulazak u nivo je obezbeđen lozinkom, koja bi trebalo da bude različitih nivou u odnosu na vrstu nivoa, ako više različitih operatera treba da rade sa sistemom.

Nakon obrade signala iz uređaja u sistemu, treba navesti algoritme,gde vatrogasna služba dobija svoju indikaciju statusa u sistemu detekcije požara, a sve prema standardu EN54. Skeniranje, obrada signala i ukljucivanje dojave mora biti podeseno na ne vise od 10 sekundi.

 Moguci sledeći režimi rada požarnog sistema:

  • Normalno stanje (Normal/Quiescent condition)
  •  Požar (Fire)
  • Greška (Fault)
  • Isključeni uređaj/uređaj nije u funkciji (Disablement)
  • Test (Test)

Požarna centrala može da bude u kombinaciji dva režima,sa isključenjem u odnosu na prvi. Režimi su označeni svetlosnim indikatorom - zeleni („Normalno stanje”), crveni („Požar”) ili žuta boja („Greška”), praćeni kratkim tekstom u zavisnosti od jezika.

Prilikom režima „Požar” i „Greška” se uključuje zvučna signalizacija, koja može da dolazi iz samog panela (od ugrađenog buzzer-a) ili uključena u kroz sam sistem sirena/požarnog zvona. Ona može da bude ista i za požar i za nesipravnosti. Ako sistem obuhvata i strob lampe, one će se aktivirati. Zvučna i svetlosna signalizacija se može isključiti preko posebnog dugmeta koje se aktivira nakon uspostavljanja jednog od nivoa pristupa.

Za central ekoje poseduju svetlosnu indikaciju za područja, na samom panelu se nalaze LED indikatori zona/zone u alarmnom režimu. Ako požarna centrala poseduje displej,tada postoji i tekst vezano za zone u alarmu. U režimu „Požar” panel se vraća u normlno stanje nakon zadate funkcije "Reset", što se najčešće vrši preko dugmeta koji aktivira nivo pristupa 2.

Centrala može da pošalje dojavu alarmnog stanja - operativnom centru ili vatrogasnoj službi. To se postiže na nekoliko načina, preko tastature, modemom ili preko Ethernet modula. Ovi uređaji koriste različite metode prenosa podataka - dojava i modem koriste telefonsku liniju, a Ethernet modul lokalnu kompujetrsku mrežu ili Internet.

U cilju provere sistema nakon prijema alarma, ako zaista postoji poС цел проверка на системата при получен алармен сигнал – bilo da postoji požar ili greška ili postoji lažno signaliziranje, postoji opcija za određene podskupove - Vremensko odlaganje i potvrda alarma.

Pri podrežimu „Vremensko odlaganje” će odložiti sistem prelaskom na Fire mod tako što će podesiti Vreme za proveru sistema tek posle tog zvuka i Svetlosne signalizacije. Kada se pojavi požar, signalizaciju može Aktivirati osoba pritiskom ručnog detektora požara ili Ulaz pristupom na najniži nivo.

Podrežim „Potvrda o alarmnom signalu” omogućava detekciju detektora gde sistem potvrđuje isti ili drugi detektor u zoni, i tek tada je IPR upozoren. Ovaj podrežim je takođe moguć Metodom unakrsnog zoniranja (prelazak dve kablovske linije sa Detektora), tokom koje se Fire Mode uključuje istovremeno ili u određenom vremenskom intervalu, uređaja na obe linije.

Smanjenje lažnih alarma je moguće uz korišćenje „dnevnog” i „noćnog” režima rada, Kroz koje su detektore u sistemu postvaljeni u dva podskupa u zavisnosti od dve vrste osetljivosti. Detektori dnevnog režima su manje osetljivi nego u noćni, kako mnoge aktivnosti mogu obaviti tokom dana uzrokuju nevažeće alarmne signale

Savremene centrale imaju više funkcija, neke od njih su zajedničke i obavezne za sve. Podešavanje drugačijih opcija je jedan od glavnih faktora koji prave protivpožarne centrale pogodne za upotrebu različitih predmeta svrhe i veličine, a takođe su i glavna sredstva za povećanje njihove konkurentnosti.